Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-03-22 12:20:52

2019 оны 03 сарын 22-ны өдөр                                       Дугаар А/226                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-ын 3.2-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагийн дарга нарын Албан тушаалын тодорхойлолтын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:                      -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

                                 М.Отгонбаяр

 

Гишүүд:                     -Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөх М.Мэнд-Очир;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн

                                 захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх

                                 зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргал;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,

                                 төрийн сангийн хэлтсийн дарга Э.Ганхүү;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт

                                 шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого,

                                 төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Г.Өлзийбаяр;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн

                                 бодлогын хэлтсийн дарга М.Эрдэнэжаргал;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл

                                 мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн Ахлах

                                 мэргэжилтэн М.Батбаатар;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн

                                 захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

                                 Б.Эрдэнэтуяа.

 

Нарийн бичгийн

дарга:                         -Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар

                                  зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Д.Алтанцэцэг

 

     2.Албан тушаалын тодорхойлолтын төслийг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн боловсруулж, 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                                   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                   ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                С.АМАРСАЙХАН