Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-03-13 09:20:18

2019 оны 03 сарын 13-ны өдөр                                   Дугаар А/185                                           Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 54 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан 2018 оны контрактыг дүгнэх, 2019 оны Контрактын төсөл, 2019 оны эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын талаар төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

 

Ахлагч                       -Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын

                                 бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан

 

Гишүүд:                     -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 

                                 Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга Т.Хэрлэн;

 

                                 -Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга

                                 Ч.Однасан;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн

                                 сангийн хэлтсийн дарга Э.Ганхүү;

 

                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт

                                шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

                                Б.Мишигдорж;

 

                               -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн

                               сангийн хэлтсийн нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн

                               Э.Баясгалан;

 

                              -Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны орлогч дарга Д.Энхбат;

 

                              -Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн

                              төлөөлөл, менежмент, хувьчлалын хэлтсийн дарга

                              М.Энхболд.

  

Нарийн бичгийн

дарга                          -Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн

                                  төлөөлөл, менежмент, хувьчлалын хэлтсийн ахлах

                                  мэргэжилтэн Н.Болормаа

 

     2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан ажлыг зохих журмын дагуу зохион байгуулж, дүнг 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ж.Батбаясгалан/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                         НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                         БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                         ЗАХИРАГЧ                                      С.АМАРСАЙХАН