Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-03-13 09:10:58

2019 оны 03 сарын 13-ны өдөр                                           Дугаар А/183                                     Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

   Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 2 дугаар хуралдааны тэмдэглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 3 дугаар хуралдааны тэмдэглэл, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 36 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

    1.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн шинжилгээг батлагдсан аргачлалын дагуу шинжлэх ухааны үндэслэлтэй иж бүрэн судалж, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Дэд  ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Дарга                         -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн

                                 захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд

 

Гишүүд:                     -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны

                                 Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга Э.Энхцэцэг;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн

                                 захиргааны удирдлагын хэлтсийн Нийслэлийн

                                 Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дарга Б.Ууганбат;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх

                                 зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Баялагцэнгэл;

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх

                                 зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн С.Энхжаргал;

 

                                 -Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын  газрын

                                 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

                                 О.Ариунжаргал;

 

                                 -Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны зохион

                                 байгуулагч Д.Төмөрчөдөр.

 

Нарийн бичгийн

дарга:                         -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн

                                  захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Баттулга 

 

      2.Чиг үүргийн судалгаа, үйл явц, дүгнэлтийг тухай бүр Ажлын хэсэгт танилцуулж ажиллахыг Дэд ажлын хэсэгт даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                    БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                                    ЗАХИРАГЧ                                  С.АМАРСАЙХАН