Төлөвлөгөө батлах тухай

2018-01-31 08:00:41

2018 оны 01 сарын 31-ний өдөр                                        Дугаар А/86                                        Улаанбаатар хот

 

 

 

 

Төлөвлөгөө батлах тухай

 

 

          Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.“Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

         2.“Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, явц, үр дүнг улирал тутам тайлагнаж ажиллахыг нийслэлийн төр, захиргааны байгууллага, албан тушаалтнуудад даалгасугай.

 

     3.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН      

                                           ЗАХИРАГЧ                                                                                С.БАТБОЛД