Гарчиг Огноо
21561 Улаанбаатар бизнес хөгжлийн төвийн засварын хөрөнгийн тухай 2010-01-29
21562 Нийслэлд багш нарын өдрийг тэмдэглэх тухай 2010-01-29
21563 Хүний хөгжлийн сангийн хишиг хүртээх ажлыг зохион байгуулах тухай 2010-01-29
21564 Нийслэлд багш нарын өдрийг тэмдэглэх тухай 2010-01-29
21565 Хүний хөгжлийн сангийн хишиг хүртээх ажлыг зохион байгуулах тухай 2010-01-29
21566 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2010-01-28
21567 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-01-28
21568 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2010-01-26
21569 Хөрөнгө гаргах тухай 2010-01-26
21570 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох, хувьчлах ажпын хуваарь батлах тухай 2010-01-25
21571 Зар сурталчилгааны самбар байршуулах тухай 2010-01-25
21572 Орон сууц хувьчлах тухай 2010-01-25
21573 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2010-01-25
21574 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2010-01-25
21575 Зээлийн эрх олгох тухай 2010-01-25
21576 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай 2010-01-19
21577 Эрх шилжүүлэх тухай 2010-01-19
21578 Налайх дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай 2010-01-19
21579 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай 2010-01-19
21580 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай 2010-01-19