Гарчиг Огноо
21541 Гишүүнчлэлийн татвар төлех тухай 2010-03-29
21542 Хөрөнгө гаргах тухай 2010-03-29
21543 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай 2010-03-25
21544 Хөрөнгө гaргах тухай 2010-03-25
21545 Хөрөнгө данснаас хасах, шинээр өмч бүртгэн авах тухай 2010-03-25
21546 2010.03.24 Лхагва 2010-03-24
21547 2010.03.22 Даваа 2010-03-22
21548 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-03-22
21549 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-03-22
21550 Уулзалтын бэлтгэл хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-18
21551 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-12
21552 Налайх дүүргийн цощолбор цэцэрлэгт бүтцийн өөрчлөлт хийх тухай 2010-03-10
21553 Бүтэц, орон тоо, үйл ажиллагааны зардлыг батлах тухай 2010-03-10
21554 Хөрөнгө данснаас хасах тухай 2010-03-10
21555 2010.03.09 Мягмар 2010-03-09
21556 Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцлөөр 2010 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2010-03-05
21557 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, бэлтгэл ажил хангах тухай 2010-03-05
21558 "Цасны баяр-2010" зохион байгуулах тухай 2010-03-05
21559 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-05
21560 Төсөл арга хэмжээ,барилга,байгууламжийн жагсаалтыг өөрчлөх тухай 2010-03-05