Гарчиг Огноо
21301 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-15
21302 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-15
21303 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирлуудын 2009 оны гэрээ /контракт/-г дүгнэх тухай 2010-04-14
21304 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-14
21305 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2010-04-14
21306 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-14
21307 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2010-04-14
21308 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2010-04-13
21309 Дэд комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах 2010-04-13
21310 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-04-13
21311 Эрүүлжүүлэх байрны тухай 2010-04-09
21312 Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-04-09
21313 Төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай 2010-04-08
21314 Барилга барих хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх тухай 2010-04-08
21315 Цэргийн сургалт, бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай 2010-04-08
21316 Хөрөнгө оруулалтын газар" НӨУҮГ-ын даргыг томилох тухай 2010-04-08
21317 Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн" НӨУҮГ-ын даргыг томилох тухай 2010-04-07
21318 Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010-04-07
21319 Ажил хүлээлцүүлэх тухай 2010-04-07
21320 Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай 2010-04-06