Гарчиг Огноо
20921 Баянзүрх дүүргийн өмчид эд хөрөнгө бүртгэх тухай 2011-11-09
20922 Эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2011-11-09
20923 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2011-11-09
20924 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2011-11-08
20925 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2011-11-08
20926 Мал бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2011-11-08
20927 Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх тухай 2011-11-07
20928 2011.11.07 Үүрэг даалгавар 2011-11-07
20929 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2011-11-02
20930 Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 2011-11-01
20931 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2011-10-31
20932 Эрх шилжүүлэх тухай 2011-10-31
20933 Эрх шилжүүлэх тухай 2011-10-31
20934 Эрх шилжүүлэх тухай 2011-10-31
20935 Эрх шилжүүлэх тухай 2011-10-31
20936 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2011-10-31
20937 "Хүн ам, орон сууцны тооллогын нэгдсэн дүн" танилцуулга бичих тухай 2011-10-31
20938 Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай 2011-10-28
20939 Багахангайн мах боловсруулах үйлдвэрийг "Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төсөл"-ийн зээлд хамруулах тухай 2011-10-28
20940 Нийслэлийн "Тэргүүний өрх"-өөр шалгаруулах тухай 2011-10-26