Гарчиг Огноо
20021 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-03
20022 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-03
20023 Нийслэлд махны тогтвортой хангамжийг бүрдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010-03-02
20024 Журам батлах тухай 2010-03-02
20025 Журам батлах тухай 2010-03-02
20026 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-01
20027 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-02-25
20028 Иргэний баримт бичгийн үзлзг зохион байгуулах тухай 2010-02-25
20029 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн сангийн хяналтын зөвлөл байгуулах тухай 2010-02-23
20030 Захирамжиийн хавсралтын холбогдох хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2010-02-23
20031 Эрх шилжүүлэх тухай 2010-02-22
20032 Эрх шилжүүлэх тухай 2010-02-22
20033 2010.02.22 Даваа 2010-02-22
20034 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2010-02-11
20035 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2010-02-11
20036 Эрх шилжүүлэх тухай 2010-02-11
20037 Эрх шилжүүлэх тухай 2010-02-11
20038 Шагнах тухай 2010-02-11
20039 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-02-10
20040 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2010-02-09