Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
41 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
42 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
43 Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тогтоол 2014-12-17
44 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
45 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
46 Нийслэлийн дүүргүүдийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2013 оны үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн дотоод хяналтаар өгсөн зөвлөмж, биелэлт 2014-06-06
47 НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ДОТООД ХЯНАЛТААР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ, БИЕЛЭЛТ 2014-06-06
48 Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2014-05-21
49 Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2014-05-21
50 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал авах маягт 2014-05-12
51 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал авах маягт 2014-05-12
52 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-03-27
53 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-03-27