Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-12-10
2 Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-26
3 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
4 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
5 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
6 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
7 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
8 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
9 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
10 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
11 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
12 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
13 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
14 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
15 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
16 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
17 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
18 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
19 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05
20 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08