Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн 2020 оны батлагдсан төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-20
2 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2019-11-18
3 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоол 2019-07-01
4 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-03
5 Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-12-10
6 Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-26
7 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
8 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
9 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
10 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
11 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
12 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
13 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
14 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
15 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
16 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
17 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
18 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
19 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
20 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01