Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
161 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2015-06-09
162 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2015-06-09
163 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2015-05-12
164 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2015-05-12
165 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
166 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
167 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
168 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
169 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
170 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
171 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
172 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
173 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
174 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
175 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
176 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
177 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
178 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
179 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
180 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22