Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
141 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
142 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
143 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
144 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
145 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
146 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
147 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
148 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
149 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
150 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
151 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
152 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
153 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
154 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
155 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
156 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
157 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
158 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2014-03-25
159 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /товчоо/ 2014-03-24
160 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /орлого/ 2014-03-24