Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
121 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
122 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
123 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
124 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
125 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
126 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
127 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
128 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
129 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
130 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
131 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
132 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
133 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
134 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
135 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
136 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
137 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
138 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
139 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
140 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17