Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
121 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
122 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
123 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
124 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
125 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
126 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
127 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
128 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
129 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
130 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
131 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
132 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2014-03-25
133 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /товчоо/ 2014-03-24
134 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /орлого/ 2014-03-24
135 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2014-03-24
136 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 12-р сарын төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 2014-01-13
137 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 12-р сарын мэдээ 2014-01-07
138 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-01-03
139 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 11-р сарын төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 2013-12-19
140 Нийслэлийн нийгэм эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилт 2013-12-18