Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
101 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
102 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
103 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
104 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
105 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
106 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
107 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
108 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
109 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
110 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
111 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
112 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2014-03-25
113 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /товчоо/ 2014-03-24
114 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /орлого/ 2014-03-24
115 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2014-03-24
116 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 12-р сарын төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 2014-01-13
117 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 12-р сарын мэдээ 2014-01-07
118 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-01-03
119 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 11-р сарын төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 2013-12-19
120 Нийслэлийн нийгэм эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилт 2013-12-18