Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
101 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
102 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
103 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
104 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
105 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
106 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
107 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
108 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
109 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
110 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
111 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
112 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
113 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
114 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
115 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
116 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
117 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
118 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
119 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
120 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16