Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
101 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2015-07-21
102 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2015-07-21
103 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2015-06-09
104 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2015-06-09
105 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2015-05-12
106 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2015-05-12
107 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
108 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2015-04-09
109 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
110 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2015-03-10
111 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
112 Нийслэлийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 1-р сарын мэдээ 2015-02-10
113 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
114 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
115 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
116 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
117 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
118 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
119 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
120 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13