Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
101 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
102 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
103 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
104 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
105 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
106 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
107 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
108 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
109 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
110 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
111 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
112 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
113 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
114 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
115 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
116 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
117 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
118 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
119 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
120 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2014-03-25