Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
81 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
82 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 12-р сарын мэдээ 2015-01-14
83 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
84 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 11-р сарын мэдээ 2014-12-08
85 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
86 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
87 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
88 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
89 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
90 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
91 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
92 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
93 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
94 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
95 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
96 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
97 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
98 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
99 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
100 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2014-03-25