Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл


Гарчиг Огноо
81 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
82 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 10-р сарын мэдээ 2014-11-13
83 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
84 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 9-р сарын мэдээ 2014-10-13
85 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
86 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 6-р сарын мэдээ 2014-07-22
87 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын товчоо 2014-07-22
88 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
89 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 4-р сарын мэдээ 2014-05-16
90 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээний товчоо 2014-05-16
91 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын товчоо 2014-05-16
92 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
93 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 5-р сарын мэдээ 2014-05-16
94 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
95 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлогын 3-р сарын мэдээ 2014-04-17
96 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2-р сарын мэдээ 2014-03-25
97 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /товчоо/ 2014-03-24
98 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 1-р сарын мэдээ /орлого/ 2014-03-24
99 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 1-р сарын мэдээ 2014-03-24
100 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 12-р сарын төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 2014-01-13