Төсөл, хөтөлбөр


Гарчиг Огноо
41 Засгийн Газрын 203 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
42 Засгийн Газрын 252 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
43 Үр дүнд суурилсан 10 алхам 2012-01-01
44 Үндэсний хөтөлбөрийн 2012 оны эхний хагас жилийн тайлан 2012-01-01
45 Үндэсний хөтөлбөрийн 2012 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт 2012-01-01
46 Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх цогцолбор хөтөлбөр 2011-01-01
47 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөр 2011-01-01
48 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2011-01-01
49 Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2011-01-01
50 Монгол Улсын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн товчоо 2011-01-01
51 Монгол Улсын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн товчоо 2011-01-01
52 Журамд нэмэлт оруулах тухай 2011-01-01
53 Хөтөлбөр батлах тухай /боловсрол/ 2010-01-01
54 Хөтөлбөр батлах тухай /чацаргана/ 2010-01-01
55 Үндэсний хороо байгуулах тухай 2010-01-01
56 Хөтөлбөр батлах тухай /Монгол уламжлалт бий биелгээ/ 2009-01-01
57 Хөтөлбөр батлах тухай /Хүнсний баталгаа/ 2009-01-01
58 Хөтөлбөр батлах тухай /газар хөдлөлт/ 2009-01-01
59 Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай 2009-01-01
60 Хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах тухай /ЖДҮ/ 2009-01-01