Төсөл, хөтөлбөр


Гарчиг Огноо
41 Үндэсний хөтөлбөрийн 2012 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт 2012-01-01
42 Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх цогцолбор хөтөлбөр 2011-01-01
43 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөр 2011-01-01
44 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2011-01-01
45 Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2011-01-01
46 Монгол Улсын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн товчоо 2011-01-01
47 Монгол Улсын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн товчоо 2011-01-01
48 Журамд нэмэлт оруулах тухай 2011-01-01
49 Хөтөлбөр батлах тухай /боловсрол/ 2010-01-01
50 Хөтөлбөр батлах тухай /чацаргана/ 2010-01-01
51 Үндэсний хороо байгуулах тухай 2010-01-01
52 Хөтөлбөр батлах тухай /Монгол уламжлалт бий биелгээ/ 2009-01-01
53 Хөтөлбөр батлах тухай /Хүнсний баталгаа/ 2009-01-01
54 Хөтөлбөр батлах тухай /газар хөдлөлт/ 2009-01-01
55 Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай 2009-01-01
56 Хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах тухай /ЖДҮ/ 2009-01-01
57 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2009-01-01
58 Хөтөлбөр батлах тухай /МУ-г үйлдвэржүүлэх/ 2009-01-01
59 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай 2009-01-01
60 2010 оныг "Бизнесийн орчны шинэтгэлийн жил" болгох тухай 2009-01-01