Төсөл, хөтөлбөр


Гарчиг Огноо
21 ЗӨВХӨН АВТОБУС ЯВДАГ ТУСГАЙ ЗАМТАЙ БОЛНО. 2015-03-31
22 “НИЙТИЙН АЖ АХУЙГ САЙЖРУУЛАХ” ТӨСӨЛ 2015-02-03
23 ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 2015-02-03
24 НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТОД 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР 2015-02-02
25 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 2015-01-13
26 Улаанбаатар хотын хэмжээнд авах авлигын эсрэг стратеги болон арга хэмжээ Хэрэгжиж буй арга хэмжээнүүдийн үнэлэмж, цаашид сайжруулах саналууд 2015-01-05
27 УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ, 2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА 2014-12-18
28 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТ 2014-12-12
29 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дүрэмт хувцасны эх загвар шалгаруулах уралдааны удирдамж 2013-03-18
30 МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ 2012-01-01
31 ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО-ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012-01-01
32 Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт 2012-01-01
33 Буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ 2012-01-01
34 Засгийн Газрын 2 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
35 Засгийн Газрын 11 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
36 Засгийн Газрын 56 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
37 Засгийн Газрын 61 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
38 Засгийн Газрын 106 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
39 Засгийн Газрын 122 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
40 Засгийн Газрын 203 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01